Kutak za iznajmljivače

Ovdje smo za vas pripremili sažetak informacija koje trebate znati o iznajmljivanju, a ukoliko imate pitanja molimo da se javite u ured TZ Općine Tribunj osobno ili na telefon 022/446143 ili putem e-mail adrese: tztribunj@inet.hr

Obavijesti

30. Listopad 2023.

JAVNI POZIV ZA UDRUŽENO OGLAŠAVANJE U PROMOTIVNIM KAMPANJAMA JAVNOG I PRIVATNOG SEKTORA 2024.

Turistička zajednica Šibensko – kninske županije  je na svojim web stranicama objavila   JAVNI POZIV ZA UDRUŽENO OGLAŠAVANJE JAVNOG I PRIVATNOG SEKTORA U 2024 . godini,  a koje će […]
6. Listopad 2023.

OBAVIJEST ZA PRIVATNE IZNAJMLJIVAČE KOJI JOŠ NISU PODMIRILI SVOJE OBVEZE PREMA TURISTIČKOJ ZAJEDNICI

Obavještavamo sve privatne iznajmljivače kako je temeljem Zakona o turističkim zajednicama, krajnji rok uplate paušalnog iznosa turističke pristojbe istekao 30. rujna 2023. Turističku pristojbu možete uplatiti putem […]
8. Srpanj 2023.

ODGOVORNO LJETOVANJE

U namjeri što boljeg preventivnog informiranja građana i turista o odgovornom ponašanju te pravilnim reakcijama u ljetnom razdoblju, Služba civilne zaštite Šibenik je izdala informativni letak […]
Obveze osoba koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu
1. ishoditi rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu kod Ureda državne uprave u Šibensko kninskoj županiji - Služba za gospodarstvo
Ugostiteljskim uslugama u domaćinstvu smatraju se :
- usluga smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor, kojih je iznajmljivač vlasnik, do najviše 10 soba, odnosno 20 kreveta, u koji broj se ne ubrajaju pomoćni kreveti,
- usluga smještaja u kampu, organiziranom na zemljištu kojeg je iznajmljivač vlasnik, s najviše 10 smještajnih jedinica, odnosno za 30 gostiju istodobno, u koje se ne ubrajaju djeca u dobi do 12 godina starosti,
- usluge doručka, polupansiona ili pansiona gostima kojima iznajmljivač pruža usluge smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor,

2. nabaviti standardiziranu ploču, s oznakom vrste i kategorije objekta, utvrđene rješenjem nadležnog ureda i vidno je istaknuti na ulazu u objekt ili u neposrednoj blizini,

3. u svakom objektu ( sobi, apartmanu, kući za odmor, kampu ) istaknuti naznaku vrste i kategorije objekta, cijene usluga koje se nude, informaciju o plaćanju boravišne pristojbe te se pridržavati se navedenih cijena. Obveznici plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa boravišne pristojbe u cjeniku ne ističu iznos boravišne pristojbe već napomenu da je boravišna pristojba uračunata u cijenu usluge smještaja. Cjenik smještajne jedinice treba biti na hrvatskom i najmanje na engleskom jeziku. Od 01.01.2007.g. više nije propisana obveza ovjere cjenika ugostiteljskih usluga. Iznajmljivač koji osim usluge smještaja gostima pruža usluge doručka, polupansiona ili pansiona, dužan je utvrditi normative namirnica, pića i napitaka za pojedino jelo, piće i napitak i pružiti usluge po utvrđenim normativima te na zahtjev normativ predočiti gostu,

4. prijavljivati i odjavljivati sve goste putem sustava eVisitor u roku od 24 sata,

5. knjigu gostiju voditi u elektroničkom obliku, nije potrebno voditi u obliku uvezene knjige,

6. izdati gostu račun ( u kopiji ) s naznačenom vrstom, količinom i cijenom, odnosno odobrenim popustom, pruženih usluga za svaku pruženu uslugu. Račun mora biti točan, neizbrisiv, jasan, vidljiv i čitljiv u papirnatom ili elektroničkom obliku. U računu za pružene usluge smještaja obveznici plaćanja paušalnog iznosa boravišne pristojbe ne navode iznos boravišne pristojbe. Kopija računa je isprava za knjiženje u Evidenciji o prometu koju iznajmljivač treba voditi, a temeljem koje se vrši izračun turističke članarine. Obrazac EP možete preuzeti u Turističkom uredu ili ga sami kreirati na računalu.

7. utvrditi kućni red i istaknuti ga u svim sobama i apartmanima,

8. uplatiti članarinu turističkoj zajednici temeljem Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08., NN 88/10. i NN 110/15) i Pravilnika o obliku i sadržaju obrasca za prijavu podataka o osnovici za obračun članarine turističkoj zajednici (NN 119/09.). Članarina se plaća po stopama propisanim za pojedine razrede turističkog mjesta, a uplaćuje se mjesečno do posljednjeg dana u mjeseca za tekući mjesec i to u visini jedne dvanaestine osnovice po obračunu za prethodnu godinu. Konačni obračun podnosi se Poreznoj upravi na Obrascu TZ do konca veljače iduće godine, nakon godine za koju se sastavlja konačni obračun.

9. uplatiti godišnji paušalni iznos poreza na dohodak u četiri godišnje rate, a koji se utvrđuje poreznim rješenjem kojeg donosi i dostavlja nadležna ispostava područnog ureda Porezne uprave
Plaćanje paušalnog iznosa boravišne pristojbe s obzirom na datum ishođenja odnosno prestanka rješenja o odobrenju tijekom godine
Temeljem Pravilnika o načinu naplate paušalnog iznosa boravišne pristojbe osoba koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu (NN 92/09) vezano za slučaj kada se rješenje o odobrenju ili prestanku odobrenja za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu donosi tijekom godine, paušalni iznos boravišne pristojbe utvrđuje se na sljedeći način:
a) osobe koje su rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ishodile prvi puta:
- do 31. srpnja - plaćaju puni paušalni iznos boravišne pristojbe za tekuću godinu,
- do 31. kolovoza - plaćaju dvije trećine paušalnog iznosa boravišne pristojbe za tekuću godinu,
- do 30. rujna - plaćaju jednu trećinu paušalnog iznosa boravišne pristojbe za tekuću godinu,
- nakon 30. rujna - ne plaćaju paušalni iznos boravišne pristojbe za tekuću godinu.

b) osobe koje su rješenje o prestanku odobrenja za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ishodile:
- do 30. lipnja - ne plaćaju paušalni iznos boravišne pristojbe za tekuću godinu.,
- do 31. srpnja - plaćaju jednu trećinu paušalnog iznosa boravišne pristojbe za tekuću godinu,
- do 31. kolovoza - plaćaju dvije trećine paušalnog iznosa boravišne pristojbe za tekuću godinu,
- nakon 31. kolovoza - plaćaju puni iznos boravišne pristojbe za tekuću godinu,

c) osobe koje su ishodile rješenje glede povećanja ili smanjenja smještajnih kapaciteta do 1. lipnja tekuće godine, boravišnu pristojbu plaćaju prema važećem rješenju.
Obveza nabavljanja i isticanja standardiziranih ploča za označavanje vrste i kategorije objekta
Svim iznajmljivačima propisana je obveza nabavljanja i isticanja standardiziranih ploča za označavanje vrste i kategorije objekta. Ploče se direktno naručuju kod ovlaštenog proizvođača:

Kordun Marketing d.o.o.
Matka Laginje 10, 47000 Karlovac
Odjel prodaje:
tel: 047/645-561
fax: 047/645-559
e-mail: prodaja-lav@kordun.hr

Binar d.o.o.
Livanjska 12, 21000 Split
tel: 021/344-442
e-mail: binar@st.htnet.hr

Jaguar d.o.o.
Hrvojeva 6, 21000 Split
tel: 021/343-888
e-mail: jaguar@post.htnet.hr

T.O. Robi
Put Nina 129a, 23000 Zadar
tel: 023/220-665
e-mail: reklame.mikic@gmail.com
Prestanak važenja rješenja o odobrenju
1. smrću iznajmljivača, osim ukoliko nasljednik iznajmljivača, utvrđen u rješenju o nasljeđivanju, odnosno osoba koja je od iznajmljivača darovanjem ili na temelju ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju stekla pravo vlasništva nad nekretninom u slučaju opravdane nemogućnosti iznajmljivača da nastavi s pružanjem usluge ( bolest, starost, poslovna nesposobnost i sl. ), sukladno rješenju o odobrenju izdanom ranijem iznajmljivaču, uz ishođenje rješenja o odobrenju koje će na njegov zahtjev izdati nadležni ured pod uvjetom da može biti iznajmljivačem. Uz zahtjev podnositelj zahtjeva obvezno prilaže i izjavu da nije došlo do bitnih promjena vezanih za objekt koji bi utjecali na prestanak ispunjavanja propisanih uvjeta uređenja i opreme za vrstu i kategoriju objekta u kojem se pružaju usluge te suglasnost eventualnih suvlasnika,

2. odjavom iznajmljivača danom navedenim u odjavi ili danom podnošenja odjave nadležnom uredu, ako je iznajmljivač u odjavi utvrdio datum unatrag,

3. ako iznajmljivač ne započne pružati usluge u roku od godine dana od dana konačnosti rješenja,

4. ako se utvrdi da je iznajmljivač, odnosno objekt u kojem se pružaju ugostiteljske usluge prestao ispunjavati neki od uvjeta navedenih u članku 33. stavku 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti,

5. ako je inspekcijskim nadzorom utvrđeno da nisu ispunjeni uvjeti propisani Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, a utvrđeni nedostaci nisu otklonjeni u zadanom roku.
Obračun RTV pristojbe u objektima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost
Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji koji je stupio na snagu 8. prosinca 2010. godine, („Narodne novine“ 137/10) propisuje člankom 34. stavkom 8. da pravne i fizičke osobe koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost, sukladno posebnom zakonu, plaćanjem mjesečne pristojbe za jedan prijamnik u ugostiteljskom objektu stječu pravo korištenja triju dodatnih prijamnika u istom ugostiteljskom objektu bez plaćanja mjesečne pristojbe.

Ova mogućnost odnosi se na fizičke i pravne osobe koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ 138/06, 152/08, 43/09 i 88/10).

Prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti ugostiteljsku djelatnost mogu obavljati:
• trgovačka društva, zadruge, trgovci pojedinci i obrtnici koji ispunjavaju uvjete propisane za obavljanje te djelatnosti (članak 3. Zakona);
• ugostiteljske usluge u domaćinstvu može pružati fizička osoba koja nije obrtnik ili trgovac pojedinac (iznajmljivači) (članak 28. Zakona);
• ugostiteljske usluge u seljačkom domaćinstvu ( seljačko gospodarstvo ili obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo) (članak 38. Zakona).
Što pripremiti za Državni inspektorat?
• Rješenje o pružanju usluga u domaćinstvu
• Popis gostiju u elektroničkom obliku
• Sve izdane račune za tekuću godinu po rednom broju
• Evidenciju o prometu
• Vidno istaknuti cjenik usluga u svakoj smještajnoj jedinici
• Na glavnom ulazu u objekt postaviti standardiziranu ploču
• Platiti godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe, odnosno boravišnu pristojbu po noćenju
• Platiti godišnji paušalni porez
• Platiti članarinu Turističkoj zajednici
Prijava boravka i plaćanje boravišne pristojbe za vlasnike kuća i stanova za odmor, članove njihovih obitelji i osobe koje borave u njihovim objektima
Boravišnu pristojbu dužan je platiti vlasnik kuće ili stana za odmor za sebe i sve osobe koje noće u toj kući ili stanu. Boravišna pristojba se plaća po svakom ostvarenom noćenju.

Vlasnik i članovi njegove uže obitelji (bračni drug, srodnici u ravnoj lozi i njihovi bračni drugovi, braća i sestre te njihova djeca i bračni drugovi, braća i sestre roditelja te njihova djeca i bračni drugovi, posvojitelj i posvojče te njihova djeca i bračni drugovi, pastorčad, maćeha i očuh) plaćaju boravišnu pristojbu umanjenu za 70%.

Vlasnik kuće ili stana za odmor koji se opredijeli za plaćanje paušalnog iznosa boravišne pristojbe, dužan je uplatu izvršiti najkasnije do 15. srpnja tekuće godine.

Boravišnu pristojbu plaćaju kada u kući ili stanu za odmor borave u razdoblju glavne sezone.

Vlasnik kuće ili stana za odmor obvezan je u roku od 24 sata po dolasku prijaviti turističkoj zajednici sve osobe koje borave u toj kući ili stanu, te zadnjeg dana boravka odjaviti njihov boravak.

Odredbe se primjenjuju na hrvatske državljane i na državljane država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru ( Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Mađarska, Malta, Nizozemska, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska i Velika Britanija), i 3 zemlje članice EFTA-e (Island, Lihtenštajn i Norveška).

Boravišnu pristojbu ne plaćaju:
• djeca do dvanaest godina starosti,
• osobe s tjelesnim invaliditetom od 70% i većim i jedan pratitelj,
• vlasnici kuće za odmor i članovi njegove obitelji, ako je kuća za odmor izvorna stara obiteljska kuća stečena nasljeđivanjem od ostavitelja koji je imao posljednje prebivalište u turističkoj općini ili gradu, kada noće u toj kući.
Opća uredba o zaštiti osobnih podataka
Dana 25. svibnja 2018. godine stupa na snagu Opća uredba o zaštiti osobnih podataka (GDPR) Europskog Parlamenta i Vijeća, a obveznici primjene su sve pravne i fizičke osobe, neovisno o vrsti i veličini, koje obrađuju osobne podatke u poslovne svrhe.

Zakonska obaveza iznajmljivača je prijaviti turiste u sustav eVisitor i stoga imaju pravo od gosta zatražiti njegove osobne podatke koje sustav od njih traži pri prijavi. Takvi se podaci smiju koristiti isključivo u svrhu prijave gosta u eVisitor te u svrhu vođenja popisa gostiju (eVisitor). Prikupljanje pojedinačnih privola nije obavezno u slučaju eVisitor-a jer je osnova za obradu osobnih podataka ispunjenje zakonskih i pod zakonskih obveza vlasnika smještajnog objekta kao voditelja obrade osobnih podataka (čl. 6. Uredbe). Osobni podaci ne smiju se koristiti za drugu svrhu osim one za koju su pribavljeni, a za sve ostale svrhe je potrebna jasna i nedvosmislena privola.

Prema Općoj uredbi potrebno je jasno i nedvosmisleno informirati ispitanika o svrsi prikupljanja i obrade osobnih podataka. Stoga je Hrvatska turistička zajednica za potrebe informiranja turista pripremila kratak tekst kojeg možete koristiti prilikom rezervacija i prijave Vaših gostiju, a u kojem se navodi pravni temelj za prikupljanje i svrha obrade osobnih podataka koji se unose u eVisitor.

Obavijest je prevedena na više jezika, a sve verzije objavljene su na internetskim stranicama https://www.htz.hr/hr-HR/projekti-i-potpore/evisitor

Podaci koji nisu zakonski obvezni za unos u eVisitor su npr. telefonski broj i e-mail adresa te je za obradu tih podataka potrebna izričita privola turista. Privola ne mora biti pisana, ali je Uredbom propisano da mora biti dokaziva.
Prema mišljenju Agencije za zaštitu osobnih podataka, preslike/skeniranja osobnih isprava gostiju, a sa stajališta Zakona o zaštiti osobnih podataka, isto se smatra prikupljanjem osobnih podataka u prekomjernom opsegu. Navedeni način obrade osobnih podataka bi eventualno bio moguć, ali samo uz izričitu privolu gosta.

Ukoliko iznajmljivač prikuplja i obrađuje osobne podataka gostiju u svrhe marketinga, odnosno za slanje newslettera, za navedenu obradu osobnih podataka dužan je pribaviti njihovu privolu, odnosno dužan je goste unaprijed obavijestiti o namjeravanoj obradi osobnih podataka u svrhe marketinga i o pravu da se takvoj obradi usprotive. Sva Vaša pitanja također možete poslati Agenciji za zaštitu podataka na azop@azop.hr, a oni su dužni u zakonskom roku od 30 dana u pisanom obliku odgovoriti na njih.

Uvjeti privole:

Privola je svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika odnosno gosta kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose.
Kada se obrada temelji na privoli, voditelj obrade mora moći dokazati da je ispitanik dao privolu za obradu svojih osobnih podataka. Ako ispitanik da privolu u vidu pisane izjave koja se odnosi i na druga pitanja, zahtjev za privolu mora biti predočen na način da ga se može jasno razlučiti od drugih pitanja, u razumljivom i lako dostupnom obliku uz uporabu jasnog i jednostavnog jezika. Svaki dio takve izjave koji predstavlja kršenje ove Uredbe nije obvezujući.
Ispitanik ima pravo u svakom trenutku povući svoju privolu. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja. Prije davanja privole, ispitanika se o tome obavješćuje. Povlačenje privole mora biti jednako jednostavno kao i njezino davanje.

Preuzmite primjer privole u pdf-u

Hrvatski
X